Page 3 - Hitelet 2017 julius-augusztus
P. 3

a főszerkesztő rovataőszerkesztő rovata
                                             a f
     A A A A A A A A A A A A tttarttallllombbbbóóóóllll Súlyosan veszélyeztetett, avagy:
                     ha még nem fekete, akkor holnap az lesz
     M M M Mit vallott Jézus önmagáról? . . . 44

     „ „ „ „ „Legyünk álmodó nagyszülei Úgy találtam, hogy a Természetvédelmi Világszövetség 1742 állat(al)fajt
                     sorolt a „súlyosan veszélyeztetett” kategóriába. Aztán valahol még olyan adatot
      a fiataloknak”. . . . . . . . . . . . . . . 55 is felfedeztem, miszerint a 18. században 11 faj, a 19-ben 27 faj a 20. század első
                     80 évében további 67 faj veszett ki. Most már csak az érdekel, hogy a szakik
     T T T T Templomok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
                     milyen elvek és mércék alapján állították össze ezt a listát. Mert mi van akkor, ha
     E E E Elkezdődött az 52. Nemzetközi  valamelyik említett században kihaltak olyan fajok is, amiket a tudomány akkor
                     még nem is fedezett fel? Na, de végeredményben nem ebbe akarok belebonyo-
      Eucharisztikus Kongresszus
                     lódni – nem az én szakterületem –, habár fájó szívvel konstatálom, hogy az önző
      első előkészületi éve. . . . . . . . . 88 és kapzsi ember még az unokáit is megfosztja a teremtett világ szépségeitől.
                     Bizonyos állatfajok kihalófélben, mások veszélyeztetve vannak éppen az emberi
     N N N Nyári miserend . . . . . . . . . . . . . . 100 visszaélések és kapzsiság miatt.
                      Úgy tűnik azonban, hogy bizonyos embercsoportok kihalásáról és veszé-
     I Imma az üldözöttekért . . . . . . . . . .111
                     lyeztetettségéről is beszélnünk kell. Nem népcsoportokra és fajokra gondolok,
     S S S S Szent László, az istenfélő, tiszta  hiszen biztos vagyok benne, hogy csak azok maradnak meg, akik képesek és
                     akarnak életet hozni erre a világra. A többi, ehhez kapcsolódó témát csak kima-
      életű, vendégszerető király. . 122 gyarázásnak tartom. Azt is például, hogy előbb meg kell teremteni a biztos (sic!)
                     anyagi feltételeket, és utána dönteni a szülés mellett. Mekkora ellentmondás!
     A A A A Ami a herma mélyén van. . . . . . 133
                     Az anyagiak mikor jelentenek biztonságot? Ma van, holnap nincs – mindehhez
     L L L Luther véleménye a papságról és elég egy orkán is. Arra nem is gondolunk, hogy az ember sohasem elégedett az
                     anyagi helyzetével. Tehát mindig van ok a nemszülésre – és sajnálatos módon a
      az apostoloktól áthagyományo-- meg nem született élet kioltására is. A jövő azé, akinél az élet kulcsa van.
      zott tanítás a pásztorokról . . 144 De hogy ne kalandozzak tovább az idei gyér papszenteléseken elmélked-
                     ve, rábukkantam egy angolai pap levelére, amelyet a New York Timeshoz inté-
     E E E Egy reneszánsz ember Šibenikből. . 155 zett. Kellő mérséklettel és alapossággal szemére vetette a lapnak, hogy csak
                     olyankor ír hangzatos címmel ellátott, bő lére eresztett cikkeket az egyház-
     S S S S Szent hívással meghívott. . . . . . 166
                     ról és a papokról, amikor valamilyen botrány van feltűnő félben. Fontosnak tar-
     I Innnen-onnan Bánátból . . . . . . . . 200 tom ebben az esetben a „félben” meghatározást. Mert sajnos az történik, hogy
                     az embert már a bűnösség megállapítása előtt befeketítik, rendszerint a médi-
     P P P Pártgyűlésre hív a harang . . . . . 222 umok vagy éppenséggel az ájtatos egyházi nyelvek – de hibakiigazításra már
                     nem kerül sor. Tévedés esetén már senki sem kér bocsánatot az elhangzott
     N N N Nevesek és ismeretlenek vallomá- téves elítéléséért. Inkább káröröm vesz erőt. Amolyan „na, végre ezt az alakot
      sa életről, halálról, nevekről . . 244 is kinyírtam, tovább folytathatom romboló fölfelé ívelésemet mások eltaposásá-
                     val”. Az egyszer befeketített fehér bárány soha többé nem lesz már fehér. Ilyen
     J J J Jób könyve és az én legnagyobb  esetben még a legcsodálatosabb fürdőszerek sem használnak. Amit a piszkos
      félelmem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 nyelv befeketít, az már moshatatlanná válik. A gonosz ember meg mást nem is
                     tud tenni, hiszen a szívében ellenségeskedés, gonoszság és károkozási szándék
     H H H Hogy szebb legyen az életük . . 266 honol. És ha a szív bőségéből szól a száj, akkor kiút nincs.
                      Napjainkban gombamód szaporodnak a kereszténységet, az egyházat és
     A A A A A közösség ereje. . . . . . . . . . . . . 277 a papokat ócsároló cikkek. Már-már úgy tűnik, hogy nem is létezik becsüle-
                     tes és rendes pap. Lesújtó jelenség, hogy a jóról igen ritkán esik szó. A média
     H H H Hűsítő ötletek a nyári szünetre 288
                     azt szajkolja, hogy csak a rossz hír a hír, s ezzel összhangban szűri meg a híre-
     N N N Nyári ügyeskedő . . . . . . . . . . . . . 299 ket, illetve ennek szellemében közöl álhíreket, és ennek szellemében talál ki fél-
                     igazságokat. Ember legyen a talpán, aki egyből ki tudja szűrni a kamuhíreket az
     A A A A A békesség pillangószárnyai. . .300 igazságtól. S igen fájó, hogy még papok sem veszik a fáradságot, hogy utánajár-
                     janak a dolgoknak, mielőtt bármilyen bejegyzést megosztanának. Óhatatlanul
     A A A A Alma, dió, s mi földi jó . . . . . . . . 311 mi is a rossz hírek terjesztőivé válunk.
                      Éberségre van szükségünk, és azt hiszem, egy jó adag hitre. Mert nem min-
     S S S S Split, a káposztatermelő császár
                     den egyháztag, és nem minden pap vagy szerzetes szent és angyal. Ahogy
      városa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Ferenc pápa mondja, vannak közöttünk romlottak, de vannak bűnösök is. Csak
                     az a kérdés, hogy hiszünk-e a bűnösök megtérésében. Hiszünk-e abban, hogy
     Go
     Go
     Go
     Go
     Go
     G G G G G
     Gondndndndndűzűzűzűzűzőőőőő... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3434343434343434343444
                     az elesett pap is fel tud állni, hogy ő is tudja bánni, sőt magányában Isten előtt
                     sírni is elkövetett bűnei miatt. Vagy pedig nem hiszünk a megtérésben, a meg-
                     bocsátásban, s egyszer mindenkorra fekete báránnyá nyilvánítjuk azt is, aki
                     nem készakarva ugrott a sárba, hanem egyszerűen megcsúszott, de a ráragadt
                     piszok lemosható.
    katolikus folyóirat                                   Harmath Károly OFM
    SRB ISSN 0353-9253
    Izdaje/Kiadja: Agapé, Könyvkiadó, SRB 21000 Novi Sad, PAK 403801, Cara Dušana 4. Tel.: 021/469-474,
    fax: 021/469-382, e-mail: agape@eunet.rs – Fő- és felelős szerkesztő: dr. Harmath Károly OFM – Szerkesztő
    és grafikai szerkesztő: Kalacsi János Egyes példány ára: 160 dinár (1,50 EUR, 480 Ft + postaköltség).
    A terjesztők kedvezményben részesülnek. – Megjelenik havonta (július–augusztus dupla szám). – Folyószámla
    (Szerbia): Franjevački samostan, Novi Sad, Cara Dušana 4., számlaszám: 125-1940-02. A szerkesztőségbe
    küldött kéziratokat és fényképeket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. – Nyomda: KriMel, Budiszava
    CIP – Katalogizacija u publikaciji, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 272(05).
                                                    3
   1   2   3   4